Fussball hallenschuhedetské kopačkyvoetbalschoenen salefotbollsskor webshopScarpe calcio scontatechaussure de football pas cherbillige fotballsko på nett på
ルイヴィトンコピールイヴィトンiphone7plusケース
Rozwój przedsiebiorczości - rozwój usług rolniczych | PIAGRO.pl

Opublikowano 16-09-2016 o 08:17

Rozwój przedsiebiorczości - rozwój usług rolniczych

NABÓR NA ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH PRZEWIDZIANY JEST NA PAŹDZIERNIK 2016 ROKU

NABÓR   NA DZIAŁANIE "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH" PRZEWIDYWANY JEST NA PAŹDZIERNIK 2016 ROKU
ZGŁOŚ SIĘ NAPISZEMY DLA CIEBIE WNIOSEK O DOTACJĘ 
61-28-28-847 LUB 690-929-721 

1.    Warunki przystąpienia do programu Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych:
•    Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro – lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych,
•    Zdolność do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu,
•    Wykonuje działalność gospodarczą przez okres co najmniej dwóch lat ,
•    Nie otrzymał pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW na lata 2007-2013,
•    Posiada numer identyfikacyjny ,
•    udokumentuje fakturę VAT lub paragon fiskalny rejestrujący wykonanie usług rolniczych na kwotę co najmniej 20tys. brutto, 10tys. na każdy z 12msc
•    pomoc może być przyznana dla takich działalności gospodarczej jak:
-   działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną – 01.61.Z
-    działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich – 01.62.Z
-    działalność usługowa następująca po zbiorach – 01.63.Z
2.    Pomoc przyznaje się wtedy, gdy:
•    Spełnia wymagania określone w programie,
•    Koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych,
•    Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
•    Spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji,
•    Operacja realizowana będzie w nie więcej niż w dwóch etapach (nie przekraczająca 250tys. – jeden etap, powyżej 250tys. dwa etapy),
•    Wniosek o płatność złożony zostanie w terminie 24 msc od dnia zawarcia umowy,
•    Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie 36 msc od dnia zawarcia umowy, jeśli była realizowana w dwóch etapach, a 24 msc jeśli była realizowana w jednym etapie,
•    Płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej wysokości pomocy.

3.    Za koszty kwalifikowalne uznaje się:
•    Nowe maszyny, narzędzia  lub urządzenia do produkcji rolnej przeznaczonych do:
-   uprawy gleb oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,
-   przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,
-   przygotowywania pasz,
-   rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
•    ciągniki, kombajny zbożowe, sieczkarnie polowe, ładowarki samobieżne i przyczepy rolnicze,
•    aparatura pomiarowa i kontrolna,
•    sprzęt komputerowy i oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem,
•     wdrożenia systemu zarządzania jakością,
•    Raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu,
•    Opłata za patenty i licencje,
•    Ogólne, czyli: kosztorys, oceny oddziaływania na środowisko,  projekty technologiczne, biznesplan.

4.    Do kosztów niekwalifikowalnych zaliczamy:
•    Nabycie nieruchomości, podatki,
•    Rzeczy używane,
•    Leasing zwrotny,
•    Koszt robót budowlanych

5.    Pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, pomoc maksymalnie wynosi  500 tys. zł na jednego beneficjenta.

6.    Wniosek o przyznanie pomocy powinien zawierać :
•    Numer identyfikacyjny swój lub małżonka jeśli posiada lub spółki cywilnej, której jest wspólnikiem,
•    Dane podmiotu ubiegającego się o pomoc:
-    Imię i nazwisko lub nazwę,
-    Miejsce zamieszkania lub siedzibę i adres,
-    Numer identyfikacyjny – REGON,
-    Numer identyfikacyjny – PESEL,
-    Numer NIP,
-    Numer KRS,
-    Określenie kategorii przedsiębiorstwa w rozumieniu.
•    Plan finansowy operacji,
•    Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o pomoc ,
•    Zestawienie rzeczowo-finansowe,
•    Kwotę wnioskowanej pomocy,
•    Informację o załącznikach .

7.    Do wniosku dołączamy:
•    Biznesplan CD lub DVD,
•    Kopię dokumentu tożsamości  - osoba fizyczna,
•    Kopię umowy spółki – spółki cywilne,
•    Kopia umowy lub statutu spółki,
•    Kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika do złożenia wniosku,
•    Kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu wraz z harmonogramem spłat,
•    Kopie faktur lub paragonów fiskalnych kas rejestrujących wystawionych na łączną kwotę co najmniej 20 tys. zł,
•    Oświadczenie osoby, że prowadzi przedsiębiorstwo,
•    Oświadczenie właściciela nieruchomości o zgodzie na realizację operacji,
•    Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis,
•    Kopię dokumentacji ewidencji środków trwałych,
•    Informacje o numerze rachunku bankowego,
•    Kopie dokumentów potwierdzających posiadane nieruchomości,
•    Kopie zezwoleń ,
•    Kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów.

8.    Kolejność przysługiwania pomocy wyznacza suma uzyskanych punktów przyznawanych za:
•    2pkt za uruchomienie nowych usług lub zmianę technologii oferowanych usług z wykorzystaniem nowych maszyn, które wcześniej nie były stosowane,
•    2pkt za wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko naturalne oraz stosowanie oszczędności zasobów energii, wody - (załącznik nr 2),
•    Lokalizację realizacji operacji w powiatach , w których udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw wynosi od 1 do 15ha:
-    Powyżej 75% powierzchni użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – 3 pkt,
-    Powyżej 50 % i więcej niż 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw powyżej 1 ha w powiecie – 2 pkt,

-    Powyżej 25 % i więcej niż 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw powyżej 1 ha w powiecie – 1 pkt
•    Jeżeli nie dostał wsparcia w ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju” – otrzymuje 2 pkt
•    Minimum podmiot musi mieć 3 pkt.

9.    Beneficjent jest zobowiązany:
•    Osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji,
•    Niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych,
•    Przechowywanie dokumentów związanych z operacja przez 5 lat,
•    Informowanie Agencji o wszelkich zmianach przez 3 lata,
•    Przedłożenia sprawozdań z realizacji operacji w terminie 12 i 36 msc od dnia dokonania wpłaty końcowej przez Agencję,
•    Udostępniania uprawnionym podmiotom ewaluacji i monitorowania przez 3 lata,
•    Zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność końcową w terminie,
•    Uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości,
•    Zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w przypadku gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. zł netto,

 

Autor: piagro.pl

Dodaj komentarz

Dodawanie komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz swoje konto możesz się zalogować.
Nie posiadasz jeszcze konta? Możesz się zarejestrować.

Wybrane produkty z platformy handlowej

pozostałe produkty

Nazwa Cena Do końca
TORF, KORA, TORFY, SUBSTRAT, SUBSTRATY, WARSZAWA - zdjęcie 1 TORF, KORA, TORFY, SUBSTRAT, SUBSTRATY, WARSZAWA 17.50 PLN
111 dni
Piasek w workach producent WARSZAWA - zdjęcie 1 Piasek w workach producent WARSZAWA 9.00 PLN
111 dni
PIASEK, CHLOREK MAGNEZU, WAPNIA, MIOTŁY, WARSZAWA - zdjęcie 1 PIASEK, CHLOREK MAGNEZU, WAPNIA, MIOTŁY, WARSZAWA 9.00 PLN
111 dni
Piasek w workach producent Warszawa - zdjęcie 1 Piasek w workach producent Warszawa 9.00 PLN
201 dni
TORF, KORA OGRODNICZA, SUBSTRAT WARSZAWA - zdjęcie 1 TORF, KORA OGRODNICZA, SUBSTRAT WARSZAWA 13.50 PLN
111 dni