Fussball hallenschuhedetské kopačkyvoetbalschoenen salefotbollsskor webshopScarpe calcio scontatechaussure de football pas cherbillige fotballsko på nett på
ルイヴィトンコピールイヴィトンiphone7plusケース
2.2. Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) | PIAGRO.pl

Platforma handlowa
Partnerzy piagro.pl

2.2. Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)

2.2. Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)

Cele
Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności:
1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich;
2) promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;
3) odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód;
4) ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.

Program rolnośrodowiskowy w sposób bezpośredni lub pośredni wpływa na zachowanie bioróżnorodności i tym samym wpisuje się w realizację celów sformułowanych zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas przeglądu WPR (Health Check) i wymienionych w art. 16 a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Zakres
Działanie obejmuje 9 pakietów rolnośrodowiskowych. W ramach każdego pakietu znajdują się warianty rolnośrodowiskowe, które zawierają zestawy zadań, wykraczających poza obowiązujące podstawowe wymagania, i które nie pokrywają się z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
W ramach programu rolnośrodowiskowego będą realizowane następujące pakiety rolnośrodowiskowe (załącznik 10 do Programu):
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone
Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne
Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone
Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000
Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
Pakiet 8. Ochrona gleb i wód
Pakiet 9. Strefy buforowe

Beneficjent - Rolnik

Kryteria dostępu
Beneficjent może ubiegać się o płatność rolnośrodowiskową w ramach tego działania, jeżeli:
1) jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;
2) zobowiąże się do realizacji programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;
3) zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego;
4) zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych.

Beneficjent, który zamierza realizować program rolnośrodowiskowy, musi złożyć wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej wraz z odpowiednimi załącznikami. W kolejnych latach, beneficjent składa wnioski o przyznanie kolejnych płatności rolnośrodowiskowych.

Beneficjenci Działania 4 „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt” w ramach PROW na lata 2004 – 2006 mogą przekształcić swoje zobowiązanie na nowe 5-letnie zobowiązanie w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” w ramach PROW na lata 2007 – 2013, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach krajowych.

Beneficjenci realizujący program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2004 – 2006 na obszarach Natura 2000 mogą przejść na płatności w ramach działania Natura 2000 pod warunkiem, że powstaną plany zarządzania lub inne obowiązkowe wymogi dla rolnika w formie planów zarządzania lub w innej równoważnej formie.

Forma i wysokość pomocy
Płatność rolnośrodowiskowa wypłacana jest w formie zryczałtowanej i stanowi rekompensatę utraconego dochodu, dodatkowych poniesionych kosztów oraz ponoszonych kosztów transakcyjnych. Płatności rolnośrodowiskowe są przyznawane rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązania rolnośrodowiskowe. Podstawowe wymagania nie będą objęte płatnością rolnośrodowiskową.

Płatność rolnośrodowiskowa jest pomocą wieloletnią, wypłacaną corocznie, po wykonaniu określonego zestawu zadań w ramach danego wariantu. Płatności rolnośrodowiskowe określono w przeliczeniu na hektar powierzchni, sztukę zwierzęcia gospodarskiego lub metr bieżący elementu liniowego. W odniesieniu do powierzchni obowiązują górne limity płatności, w zależności od uprawy, co oznacza, że wsparcie nie może przekraczać maksymalnej kwoty określonej w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005.

Płatność rolnośrodowiskowa jest udzielana do gruntów rolnych użytkowanych jako grunty orne, łąki, pastwiska oraz sady (tylko w przypadku realizacji pakietu rolnictwo ekologiczne i pakietu zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie).

Koszty transakcyjne uwzględniono przy realizacji pakietu 4: „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000” oraz pakietu 5: „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000” w postaci sporządzenia dokumentacji przyrodniczej. Sporządzenie dokumentacji przyrodniczej jest warunkiem otrzymania płatności rolnośrodowiskowej.

Wybrane produkty z platformy handlowej

pozostałe produkty

Nazwa Cena Do końca
drzewka owocowe,krzewy owocowe Warszawa - zdjęcie 1 drzewka owocowe,krzewy owocowe Warszawa 24.00 PLN
112 dni
CHLOREK WAPNIA, CHLOREK MAGNEZU, WARSZAWA - zdjęcie 1 CHLOREK WAPNIA, CHLOREK MAGNEZU, WARSZAWA 1.00 PLN
112 dni
TORF, SUBSTRAT, PODŁOŻA TORFOWE, WARSZAWA - zdjęcie 1 TORF, SUBSTRAT, PODŁOŻA TORFOWE, WARSZAWA 14.50 PLN
112 dni
KORA OGRODOWA TORFY WARSZAWA - zdjęcie 1 KORA OGRODOWA TORFY WARSZAWA 12.50 PLN
112 dni
TORF, KORA OGRODNICZA, SUBSTRAT WARSZAWA - zdjęcie 1 TORF, KORA OGRODNICZA, SUBSTRAT WARSZAWA 13.50 PLN
112 dni