Fussball hallenschuhedetské kopačkyvoetbalschoenen salefotbollsskor webshopScarpe calcio scontatechaussure de football pas cherbillige fotballsko på nett på
ルイヴィトンコピールイヴィトンiphone7plusケース
1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa | PIAGRO.pl

Platforma handlowa
Partnerzy piagro.pl

1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Cele


Schemat I
   1. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych.
   2. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych.
   3. Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego.

Schemat II
   1. Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych.
   2. Zwiększenie retencji wodnej.
   3. Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami.

Zakres

Schemat I:
1) opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
2) zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Schemat II:
1) opracowanie dokumentacji technicznej projektów;
2) koszty robót budowlano-montażowych z zakresu melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wodnej, w szczególności budowy i modernizacji sztucznych zbiorników wodnych, budowli piętrzących oraz urządzeń do nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych;
3) koszty wykupu gruntu pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Beneficjent
Schemat I – Starosta
Schemat II - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Kryteria dostępu
Schemat I
Pomoc może być przyznana na projekty:
1) zgodne z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003r. Nr 178 poz. 1749 z późn. zm.) w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia, lub których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia;
2) zgodne z wieloletnim programem inwestycyjnym;
3) dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów;
4) dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.);
5) które nie będą realizowane na obszarach NATURA 2000 oraz obszarach chronionych;
6) dla których maksymalny koszt opracowania projektu scalenia nie przekroczy kwoty:
a) 500 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego,
b) 350 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem – dla pozostałych województw,
7) w zakresie zagospodarowania poscaleniowego, związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zgłoszonych do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”;
8) dla których maksymalny koszt wykonania prac poscaleniowych nie przekroczy kwoty 900 euro na 1 ha scalanych gruntów.

Schemat II
Pomoc może być przyznana na projekty:
1) zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), w szczególności:
a) poparte wystąpieniem właścicieli gruntów o przeprowadzenie inwestycji w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
b) dla których po zrealizowaniu projektu właściciele gruntów dokonają zwrotu 20% kosztów wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, określonych w końcowym raporcie z realizacji inwestycji, w ramach opłaty inwestycyjnej, stanowiącej dochody budżetu państwa,
2) z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wody i nawodnień użytków rolnych;
3) dla których opracowano kosztorys inwestorski;
4) zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), w szczególności w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko;
5) zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz.U. 92 poz. 880 z późn. zm.), w szczególności w zakresie:
a) nie powodowania pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000,
b) uzyskiwania decyzji właściwego organu dotyczącej warunków prowadzenia robót na terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, w tym na obszarach Natura 2000, rezerwatów przyrody, itp.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektów. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi z budżetu państwa.

W przypadku operacji z zakresu retencji wodnej, realizowanych z udziałem środków przyznanych po przeglądzie WPR (Health Check) – wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi z budżetu państwa.

Wybrane produkty z platformy handlowej

pozostałe produkty

Nazwa Cena Do końca
TORF, KORA, TORFY, SUBSTRAT, SUBSTRATY, WARSZAWA - zdjęcie 1 TORF, KORA, TORFY, SUBSTRAT, SUBSTRATY, WARSZAWA 17.50 PLN
112 dni
Pneumatyka dla rolnictwa i przemysłu spożywczego - zdjęcie 1 Pneumatyka dla rolnictwa i przemysłu spożywczego - 306 dni
KORA OGRODNICZA, TORF, SUBSTRAT, WARSZAWA - zdjęcie 1 KORA OGRODNICZA, TORF, SUBSTRAT, WARSZAWA 14.50 PLN
112 dni
drzewka owocowe,krzewy owocowe Warszawa - zdjęcie 1 drzewka owocowe,krzewy owocowe Warszawa 24.00 PLN
112 dni
Piasek w workach producent WARSZAWA - zdjęcie 1 Piasek w workach producent WARSZAWA 9.00 PLN
112 dni