Fussball hallenschuhedetské kopačkyvoetbalschoenen salefotbollsskor webshopScarpe calcio scontatechaussure de football pas cherbillige fotballsko på nett på
ルイヴィトンコピールイヴィトンiphone7plusケース
Budujemy płyty obornikowe i zbiorniki na płynne odchody | PIAGRO.pl

Opublikowano 02-11-2011 o 13:04

Budujemy płyty obornikowe i zbiorniki na płynne odchody


Przed rozpoczęciem budowy należy dokonać zgłoszenia właściwemu organowi (starostwo powiatowe).

Zgłoszenie powinno zawierać:
W przypadku realizacji budowy lub robót budowlanych wymagających zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, do obowiązków inwestora należy:
w zgłoszeniu określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia;
do zgłoszenia dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
w zależności od potrzeb dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenie, uzgodnienie i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
szkice, rysunki winny być sporządzone w sposób zapewniający spełnienie wymagań warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. (Dz.U.Nr 132, poz. 877)

Rozpoczęcie robót może nastąpić po uzyskaniu zgody od właściwego organu lub po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia, gdy organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia

W przypadku budowy zbiorników o pojemności powyżej 25m3 wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy a następnie pozwolenie na budowę.

Wraz z wnioskiem o wydaniu pozwolenia na budowę dostarczamy:
  1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  4. specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane,
  5.postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane,
   6. upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

Odległości oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 132/97.poz.877)

Lokalizacja budowli rolniczych - podstawy prawne:
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r

Do budowli rolniczych należy zorganizować ciąg dojazdów o szerokości co najmniej 3 m.

Odległość zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych powinna wynosić co najmniej:
- od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich -15m
- od magazynów środków spożywczych, a także obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego - 15m
- od granicy działki sąsiedniej - 4 m
- od budynków magazynowych ogólnych - 5 m
- od silosów na zboże i pasze - 5 m
- od silosów na kiszonkę - 5 m.

Odległość otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 200 m3 oraz płyt gnojowych powinna wynosić co najmniej:
- od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działce sąsiedniej - 30m,
- od budynków przetwórstwa rolno-spożywczego i magazynów środków spożywczych - 50 m,
- od budynków magazynowych pasz i ziarna - 10 m,
- od granicy działki sąsiedniej - 4 m,
- od silosów na zboże i paszę - 5 m,
- od silosów na kiszonki - 10 m.

Dopuszcza się sytuowanie zbiorników na płynne odchody zwierzęce w odległościach mniejszych lub na granicy działki w wypadku gdy będą przylegać do tego samego rodzaju zbiorników na działce sąsiedniej. Odległości otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności większej niż 200 m3 od obiektów budowlanych wymienionych wyżej i od granicy działki sąsiedniej określa się indywidualnie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

Odległości pomiędzy budowlami rolniczymi, a budowlami i budynkami związanymi z nimi technologicznie nie ogranicza się, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Degradacja większości rolniczych obiektów budowlanych jest spowodowana ich niską jakością, brakiem bieżącej konserwacji i napraw, złym odwodnieniem oraz destrukcyjnym wpływem warunków atmosferycznych i środowiska w którym spełniają role.

Rozwiązaniem powyższych problemów jest wykonanie obiektu budowlanego we właściwej jakości i technologii.

Czynniki które uwzględnić należy podczas projektowania konstrukcji płyty obornikowej oraz zbiorników (monolityczne) na płynne odchody:

Ustalenie mrozoodporności gruntu;
Głębokość przemarzania gruntu (hz) różni się w poszczególnych regionach Polski i jest przyjmowana zgodnie z PN-81/B-0320 w zależności od strefy klimatycznej (od 0,8 do 1,2 m)
Zabezpieczenie mrozowe podłoża gruntowego powinno wynosić min 0,4 hz

Warstwę mrozochronną i odsączającą można uzyskać poprzez wbudowanie ubitego piasku na całej powierzchni korpusu płyty obornikowej

Ustalenie warunków gruntowo-wodnych i wybór w razie konieczności metody ulepszania podłoża;
Warunki wodne - sprawdzenie poziomu wody gruntowej określono na podstawie wykonania wykopów kontrolnych poza obrysem płyty
Warunki gruntowe - określenie cech gruntu na podstawie badań poligonowych , podstawowym kryterium oceny jest zawartość % drobnych cząsteczek gruntu (tzw. części pylastej)
W gruntach wysadzinowych i ekspansywnych należy stosować zagęszczoną podsypkę piaskowo - żwirową o grubości min 30 cm oraz podbudowę z betonu klasy B 7,5 o grubości 10 cm z zapewnieniem odwodnienia terenu wokół płyty.
W gruntach o słabych właściwościach wysadzinowych grubość podsypki piaskowo - żwirowej powinna wynosić min. 15 cm, a grubość podbudowy z betonu B 7,5 min 7 cm.

W przypadku występowania pod płytą gruntów organicznych i nasypowych należy wymienić je na nasyp o kontrolowanym zagęszczeniu (istniejące gnojownie).

Założenia przyjęte do obliczeń i wykonawstwa
Normy państwowe i branżowe.
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenie pojazdami.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-konstrukcyjna. Wymagania.
PN-88/B-06250 Beton zwykły
BN-84/8814-07 Zbiorniki żelbetowe na gnojowicę. Projektowanie, warunki wykonania i badania techniczne przy odbiorze
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne
PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne.

Zapewnienie warunków odwodnienia konstrukcji;

Należy zastosować spadki min. 1 % w płycie w kierunku rowka ściekowego oraz 0,5 - 1,0% w rowku ściekowym w kierunku studzienki zbiorczej rewizyjnej i zbiornika w celu umożliwienia odprowadzenia płynnych odchodów.

Zaprojektowanie i wytworzenie właściwej mieszanki betonowej oraz zbrojenia;
Dla ograniczenia oddziaływania środowiska słabo - lub średnio agresywnego przewiduje się odpowiednia ochronę materiałowo - strukturalną poprzez zastosowanie betonu szczelnego z dodatkiem środka wodoszczelnego,
Minimalna klasa betonu - B20, W6 i F100 w płycie i w ścianach oporowych,
Zbrojenie konstrukcyjne w postaci prętów ze stali klasy AI, AII, AIII lub siatek zgrzewnych. Minimalna średnica pręta 8 mm, otulina zbrojenia 4-5 cm w płycie i 3 cm w ścianie,
Dodatkową ochronę powierzchniową betonu może stanowić powłoka ochronna.
Dla osiągnięcia technologicznej szczelności betonu przyjmuje się:
Dobór kruszywa mineralnego nienasiąkliwego wg krzywej przesiewu dla betonów szczelnych.
Wskaźników w/c < 0,50.
Zastosowanie cementu CP 35 bez dodatków w ilości min 300 kg/m3.
Zastosowanie wibratorów o wysokiej częstotliwości.
Betonowanie płyty dennej, ściany i płyty stropowej w sposób ciągły z zastosowaniem niezbędnych uszczelnień z taśm dylatacyjnych lub innych materiałów w miejscach styków i złącz przegubowych, wynikających z przerw roboczych i dylatacji.
Styki zbiorników prefabrykowanych powinny być odpowiednio zabezpieczone i uszczelnione środkami posiadającymi aprobatę techniczną.,

Wbudowanie mieszanki betonowej;
Ze względu na statyczno-dynamiczny charakter obciążeń płyty obornikowej w przerwach roboczych oraz dylatacjach płyt i ścian powinny być zastosowane specjalistyczne taśmy dylatacyjne lub inne rozwiązania zapewniające szczelność połączeń.
Zmiany wymiarów liniowych płyty betonowej w trakcie (twardnienia) dojrzewania wymusza konieczność wykonania szczelin dylatacyjnych - cięcia płyty w odpowiednich miejscach i wypełnienia szczelin masą uszczelniającą (bitumiczną) w segmentach (3x3m, 4,5x4,5m, 6x6m)

Pielęgnacja;
Przed przystąpieniem do robót betoniarskich należałby sprawdzić prognozy meteorologiczne na najbliższy okres,
Należy unikać robót budowanych w temperaturach poniżej +5°C, oraz powyżej +25°C,
Stosowane materiały składowe do betonu o wiadomym pochodzeniu i parametrach technicznych,
Przestrzegać czasu zużycia betonu w przypadku temperatury powyżej + 25°C skraca czas jego wiązania o ok.1 godzinę.
W przypadku nie wbudowania betonu w odpowiednim czasie nie praktykować ponownego jego przemieszania z wodą celem uzyskania pierwotnej konsystencji.
Przed betonowaniem wskazane jest zwilżenie wodą szalunków i podłożą
Sprawdzić grubość otuliny zbrojenia, to jest odległość zbrojenia od powierzchni szalunku. Grubość otuliny to min. 30-50 mm.
Pielęgnacja betonu do panujących warunków (optymalny czas pielęgnacji to 10 - 14 dni)

8. Bezpieczeństwo;
Roboty ziemnych - te prace, są najbardziej lekceważone prace przez wykonawców!

Jednym z podstawowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1 m głębokości.
Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1 m (z wyjątkiem wykopu w skałach zwartych) zapewnia się przez:
wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi
wykonanie umocnienia pionowych ścian
Występujące najczęściej zagrożenia to:
zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu (notowano ciężkie wypadki nawet w wykopach o głębokości do 1 m - w pochyłym terenie)
wpadnięcie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej (np. łyżkę koparki), obsunięcia się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcia się, spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp.

9. Zalecenia dla beneficjentów dotyczące realizacji przedsięwzięcia w zakresie przechowywania nawozów naturalnych:
Ze względu na wysoki stopień skomplikowania technicznego budowli typu płyty obornikowe oraz zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę (wykonanie zbrojenia, zastosowanie betonu o odpowiednich parametrach, zastosowanie dylatacji, uszczelnien) oraz zapewnienie należytej odporności na agresywne składniki zawarte w nawozach naturalnych, zagrożenie dla śodowiska naturalnego w przypadku w cieku, możliwość przedwczesnego zużycia budowli przy nieodpowiednim wykonaniu, ARiMR zaleca:
   1. Wykonanie Projektu technicznego obiektu przez osobę uprawnioną.
   2. Realizację Projektu technicznego przez uprawnionego wykonawcę.
   3. Wymaganie od uprawnionego wykonawcy przedsięwzięcia wystawienia atestu, poświadczenia szczelności, w przypadku nie wystawienia takiego dokumentu należy poprosić o opis techniczny przedsięwzięcia.
   4. Ograniczenie realizacji przedsięwzięcia systemem gospodarczym.

Realizacja inwestycji może być kontrolowana przez Inspektorów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kontroli podlega obiekt oraz dokumentacja, która musi być przechowywana przez beneficjenta i udostępniana do kontroli przez okres 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji.

1. Zgłoszenie robót budowlanych art. 30 Prawa budowlanego.
W przypadku realizacji budowy lub robót budowlanych wymagających zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budo wlanej, do obowiązków inwestora należy:
- w zgłoszeniu określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia;
- do zgłoszenia dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- w zależności od potrzeb dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenie, uzgodnienie i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
          o Szkice, rysunki winny być sporządzone w sposób zapewniający spełnienie wymagań warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. (Dz.U.Nrl32,poz. 877).
            Przepisy Prawa budowlanego nie precyzują jednoznacznie kto powinien opracować w/w szkice i rysunki. Obowiązek ich przedłożenia przy zgłoszeniu należy do inwestora. Inwestor może więc skorzystać z usług osoby posiadającej stosowne uprawnienia lub wykorzystać typowe rozwiązania, ważne aby spełniały one wymagania określone przepisami, w tym warunków technicznych.

2. Pozwolenie na budowę art. 28 Prawa budowlanego.

W przypadku realizacji budowy lub robót budowlanych wymagających uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę inwestorzy postępują ściśle wg procedur określonych w art. 33 Prawa budowlanego.

3. Realizacja robót.
Do obowiązków inwestora zgodnie z art. 18 Prawa budowlanego należy zorganizowanie procesu budowlanego z uwzględnieniem uwarunkowań zawartych w przepisach szczegółowych, w tym m.in. w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, powierzenie nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych osobom odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Mając na uwadze specyficzny charakter budowli, do jakich należy zaliczyć zbiorniki i płyty obornikowe na odchody zwierzęce, których szczelność i trwałość ma bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego, koordynację robót należy powierzyć osobom o odpowiednim wykształceniu, praktyce zawodowej dostosowanej do wymagań związanych z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych.

Autor: KPODR

Dodaj komentarz

Dodawanie komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz swoje konto możesz się zalogować.
Nie posiadasz jeszcze konta? Możesz się zarejestrować.

Wybrane produkty z platformy handlowej

pozostałe produkty

Nazwa Cena Do końca
TORF, KORA OGRODNICZA, SUBSTRAT WARSZAWA - zdjęcie 1 TORF, KORA OGRODNICZA, SUBSTRAT WARSZAWA 13.50 PLN
112 dni
Piasek w workach producent Warszawa - zdjęcie 1 Piasek w workach producent Warszawa 9.00 PLN
202 dni
TORF, SUBSTRAT, PODŁOŻA TORFOWE, WARSZAWA - zdjęcie 1 TORF, SUBSTRAT, PODŁOŻA TORFOWE, WARSZAWA 14.50 PLN
112 dni
KORA OGRODNICZA, TORF, SUBSTRAT, WARSZAWA - zdjęcie 1 KORA OGRODNICZA, TORF, SUBSTRAT, WARSZAWA 14.50 PLN
112 dni
PIASEK W WORKACH, SAND WARSAW - zdjęcie 1 PIASEK W WORKACH, SAND WARSAW 9.00 PLN
112 dni